THÁI HƯNG HUẤN LUYỆN VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ATVSLĐ NĂM 2022
01/08/2022

Thực hiện kế hoạch An toàn - Vệ sinh lao động năm 2022, sáng 31/7/2022, Công ty CPTM Thái Hưng phối hợp với Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động tổ chức lớp huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức về công tác An toàn -Vệ sinh lao động năm 2022 cho cán bộ công nhân lao động trong toàn hệ thống thuộc nhóm I, nhím II, nhóm III, nhóm IV và nhóm VI.

Việc duy trì hàng năm và thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn lao động tại Thái Hưng đã góp phần đáng kể trong giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố thiết bị, nâng cao năng suất lao động, thời giờ làm việc hữu ích, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân vì sự phát triển an toàn và bền vững của doanh nghiệp.