THÁI HƯNG HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021
01/11/2021
Thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2021, ngày 31/10/2021 Công ty CPTM Thái Hưng phối hợp với Trung tâm Quốc gia về An toàn-vệ sinh lao động tổ chức lớp khai giảng lớp Huấn luyện công tác an toàn lao động năm 2021 cho cán bộ, công nhân lao động trong toàn hệ thống thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III, nhóm IV và nhóm VI (các đơn vị trực thuộc ngoài Thái Nguyên tham dự học trực tuyến). Hoạt động được duy trì tổ chức định kỳ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc và nắm bắt được những quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ.