TẬP TRUNG RÀ SOÁT VÀ NÂNG CAO Ý THỨC PHÒNG DỊCH TẠI DOANH NGHIỆP
02/11/2021
Sau khi phát hiện 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SASR- CoV-2 tại phường Trung Thành và phường Phú Xá, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Nguyên đang có những diễn biến mới hết sức phức tạp. Ngày 2/11/2021, Tổng giám đốc Công ty CPTM Thái Hưng ban hành thông báo số 114/TB-TH về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Một số nội dung chính được đề cập tại thông báo như sau:
Trưởng các phòng, ban, đơn vị rà soát cán bộ, công nhân lao động tại đơn vị mình và xác định những người liên quan tiếp xúc F0 theo thông báo của CDC Thái Nguyên.
Đối với những trường hợp phải cách ly (nếu có): chỉ tới công ty làm việc khi đã thực hiện xong thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính
Đối với các trường hợp F3, F4 (nếu có): chỉ tới công ty làm việc khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.
Tất cả cán bộ công nhân lao động công ty hãy:
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Công ty
Tuân thủ nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế
Tăng cường cảnh giác với nguy cơ bùng phát dịch bệnh
Chi tiết nội dung thông báo như sau: