Khối Thi đua các doanh nghiệp số 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
15/12/2023

Chiều 14/12/2023, tại trường IRIS, Khối Thi đua các doanh nghiệp số 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Khối thi đua các doanh nghiệp số 3 (HĐ thi đua khen thưởng TP.Thái Nguyên) gồm 31 đơn vị thành viên là các doanh nghiệp có trụ sở nằm rải rác trên hầu hết địa bàn các phường, xã trên thành phố Thái Nguyên. Năm 2023, Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng vinh dự là Trưởng khối, thực hiện chức năng chỉ đạo tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Khối, theo dõi và đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị trong Khối nhằm đạt được các mục tiêu thi đua, khen thưởng trong năm.Trong năm, Khối có số lượng các thành viên ổn định, duy trì kết nối thường xuyên, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Thái Nguyên, từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch trong năm, giai đoạn với giải pháp cụ thể sát tình hình thực tế, phù hợp đặc điểm của mỗi doanh nghiệp để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Pr & Marketing