CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀN HỆ THỐNG THÁI HƯNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ.
20/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TH ngày 9/2/2023 của Công ty CPTM Thái Hưng về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023, trong các ngày từ 15 – 18/2/2023, các đơn vị trong toàn hệ thống Thái Hưng đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động cấp cơ sở và bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Người lao động cấp Công ty dự kiến được tổ chức vào ngày 25/2/2023.

Các Hội nghị được tổ chức thành công đã phát huy được quyền dân chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến và quyết định, giám sát những vấn đề có liên quan đến phát triển đơn vị và Công ty trong năm 2022 cũng như những định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Qua các hội nghị, đã góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, từ đó, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị và hạn chế tối đa tranh chấp lao động.

Xem thêm hình ảnh tại: https://thaihung.vn/images_list/cac-don-vi-trong-toan-he-thong-thai-hung-to-chuc-thanh-cong-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-cap-co-so