HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CPTM THÁI HƯNG NĂM 2023
27/02/2023