ĐẢNG BỘ CÔNG TY CPTM THÁI HƯNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022
27/01/2022
Ngày 27/1/2022, Đảng bộ Công ty tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với sự tham gia của toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ. Đảng viên thuộc các đơn vị trên địa bàn ngoài tỉnh Thái Nguyên tham dự trực tuyến.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 nêu rõ: Đảng bộ công ty hiện có 105 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ. Cán bộ, đảng viên làm việc phân tán trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến một số hoạt động của đơn vị, nhưng Đảng bộ công ty thường xuyên được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp từ Thành ủy Thái Nguyên; quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức đoàn thể trong Công ty.
Tập thể cấp ủy Đảng đã luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, bám sát diễn biến tình hình, kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thi đua lao động sản xuất, vừa bảo đảm chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có hiệu quả.
Trong năm, các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị cơ bản đều đạt mục tiêu đề ra. Hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra ổn định. Công ty luôn thực hiện tốt chính sách và nghĩa vụ đối với Nhà nước; người lao động có việc làm thường xuyên, được chi trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng và được hưởng các chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật.
Qua bình xét, Đảng bộ có 1 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 chi bộ Hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2022, Đảng bộ Công ty đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phối hợp giữa cấp ủy Đảng, HĐQT, Ban Tổng giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có hiệu quả theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; Phối hợp chỉ đạo các đơn vị chăm lo bảo đảm các điều kiện làm việc, việc làm, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động.
Tại hội nghị, Đảng bộ Công ty đã khen thưởng 6 tập thể. Trong đó, Chi bộ Hành chính-Nhân sự được khen thưởng thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Đồng thời, vinh danh khen thưởng 21 Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.