Công ty CPTM Thái Hưng tiến hành ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo An ninh trật tự, An toàn giao thông năm 2023
05/08/2023

Ngày 4/8/2023, Công ty CPTM Thái Hưng tiến hành ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo An ninh trật tự, An toàn giao thông năm 2023. Việc ký cam kết được thực hiện đối với tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ có liên quan nhằm góp phần nâng cao nhận thức trong chấp hành pháp luật, từ đó, giữ vững an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi tham gia giao thông.